Byggprojektledning.nu — allt du behöver veta om byggprojektledning
13
home,page-template-default,page,page-id-13,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Vad är byg­g­pro­jek­tled­ning?

Till slut kom­mer alla som äger en byg­gnad ound­vikli­gen i kon­takt med byg­g­pro­jek­tled­ning i en eller annan form. Vare sig det är en bostad­srätts­fören­ing eller ett stort fastighets­bo­lag så kom­mer fastigheter­na att behö­va vård eller utveck­ling, vilket myn­nar ut i behovet av att ini­tiera ett byg­g­pro­jekt. Att leda ett byg­g­pro­jekt är en uppgift som kräver både kun­skap, erfaren­het, skick­lighet och tid. Här kom­mer byg­g­pro­jek­tledaren in i bilden. Hen stan­nar kvar från det förs­ta planer­ingsmötet till dess att byg­g­pro­jek­tet är slutbe­sik­ti­gat och arbetet god­känt.

En duk­tig byg­g­pro­jek­tledare ser till att fastighet­sä­garen kän­ner sig trygg och har en ans­varig att luta sig mot under den­na process. När en byg­g­pro­jek­tledare job­bar med byg­g­pro­jek­tled­ning tar hen hand om bland annat upphan­dling av entre­prenör­er, teknisk råd­givn­ing, led­ning av det fak­tiska bygget, kon­troller samt samord­ning av besik­t­ningar. Det­ta led­er till att bestäl­laren sparar tid och slip­per det huvud­bry som ett byg­g­pro­jekt oftast resul­ter­ar i. Vik­ti­gast av allt så säk­er­ställer ock­så byg­g­pro­jek­tledaren att man får det man köpt och beta­lar för!

Byggprojektledning
Olika byggprojekt

Vad är ett byg­g­pro­jekt?

Ett byg­g­pro­jekt kan innefat­ta allt från att ren­overa alla fasad­er i en hel stads­del till att glasa in balkonger­na för en bostad­srätts­fören­ing. Oavsett stor­lek så är det myck­et bra att involvera en mång­sidig byg­g­pro­jek­tledare för den som är mån om resul­tatet och fastighetens välmående. Nedan föl­jer några exem­pel på van­li­ga byg­g­pro­jekt som mår bra av god byg­g­pro­jek­tled­ning:

FASADRENOVERINGAR

Med tiden är det van­ligt att fastigheter både för­lorar sin skön­het samt risker­ar tekniska bris­ter på grund av för­fall i fasaden. Utan ett tydligt för­frågn­ing­sun­der­lag kan delar som har med ett fasad­pro­jekt lätt mis­sas. Exem­pel på det­ta kan vara detal­jer kring fasadar­ma­tur­er, balkong­plat­tor och fön­ster. Det är ock­så vik­tigt att säk­er­stäl­la att rätt mate­r­i­al används, så som vilken puts/färg man ska ha? Frå­gor­na är mån­ga och svaren ska finnas i för­frågn­ing­sun­der­laget. Under pro­jek­tet kan dessu­tom en hel del oförut­sett dyka upp, exem­pelvis mer put­slagn­ing än estimer­at där en byg­g­pro­jek­tledare kon­troller­ar det­ta så allt blir rätt och rik­tigt.

RELINING & STAMBYTE

Under­håll av fastighetens rör och led­ningar är ett van­ligt upp­drag för byg­g­pro­jek­tledaren. De van­li­gaste metoder­na för det­ta är relin­ing och stam­byte. En erfaren byg­g­pro­jek­tledare vet vilken metod som är lämpli­gast.

BALKONGER

Balkonger är en del av fastigheten som ofta har behovet av under­håll eller ren­over­ing efter några år på nack­en. Det kan till exem­pel vara att snyg­ga till dom, glasa in dom eller byg­ga nya från start. Oavsett behovet bör lämplig byg­g­pro­jek­tled­ning använ­das för att säk­er­stäl­la att den­na upp­skat­tade del av husen mår bra.

TAK

Ele­mentens krafter tar hårt på husens tak, vilket gör att det ofta behöver omsorg och vård. Det är van­ligt att tak­en behöver målas om eller bytas ut efter en tid. Byg­g­pro­jek­tledaren vet vilken åtgärd som är lämpli­gast.

MARK, DRÄNERING & GÅRD

Det är inte bara husen som kan behö­va god byg­g­pro­jek­tled­ning. Ibland behöver även det kring­lig­gande området hjälp. Där­för är det van­ligt att byg­g­pro­jek­tledare hjälper kun­der med mark-, dräner­ings- och gård­spro­jekt. Det kan vara i rent under­hållsper­spek­tiv och även invester­ingsåt­gärder för att för­fi­na eller för­bät­tra.

FÖNSTER

Fön­ster är en skör och känslig del av fastigheten, och behöver där­för extra upp­märk­samhet. Det finns oändligt mån­ga oli­ka fön­ster­typer och utföran­den. En Byg­g­pro­jek­tledare ser till så att man kan jäm­föra anbu­den och att aktör­erna erb­jud­er de fön­ster som föreskriv­its i för­frå­gan.

Projektledning av byggen

Var­för byg­g­pro­jek­tled­ning?

Byg­g­pro­jek­tled­ning är en kom­plex process som kräver exper­tis i en mängd oli­ka områ­den i allt från juridik, ekono­mi, byg­gteknik, ledarskap och samord­ning. Sköts inte den­na byg­g­pro­jek­tled­ning på rätt sätt kan det få sto­ra ekonomiska, juridiska och prak­tiska kon­sekvenser för fastighet­sä­garen. Kost­nad­er kan springa iväg och om det vill sig illa och pro­jek­tet inte sköts på rätt sätt kan fastigheten snarare bli i ett säm­re skick än det var innan byg­g­pro­jek­tet star­tade.

En byg­g­pro­jek­tledare ser till att sak­er görs i tid, till rätt pris och på rätt sätt, utifrån de lagar och regler som finns. Hen ser till att pro­fes­sionel­la entreprenör(er) får upp­draget, att de tar rätt sum­ma för arbetet och att de gör sitt jobb kor­rekt.

Hur går byg­g­pro­jek­tled­ning till?

Byg­g­pro­jekt som hel­het är ofta län­gre än vad man kan tän­ka sig. I en drömvärld hade man önskat att det bara var att lyf­ta på luren och ringa en entre­prenör som kom­mer och genom­för bygget dagen efter. Verk­ligheten ser dock annor­lun­da ut, och för att få ett byg­g­pro­jekt med ett bra resul­tat behövs bety­dligt fler moment utföras. En bra byg­g­pro­jek­tledare vet det­ta och guidar dig som bestäl­lare genom hela processen som i huvud­sak består av föl­jande fas­er.

Fas ett: Plan­era

Var­je lyck­at pro­jekt behöver god planer­ing. Med den kom­plex­itet som byg­g­pro­jekt innefat­tar behöver mån­ga fak­tor­er tas i beak­t­ning i planer­ings­fasen. Utan en erfaren byg­g­pro­jek­tledare är det svårt att få den överblick som behövs för att ett framgångsrikt pro­jekt skall kun­na sät­tas igång. En byg­g­pro­jek­tledare ser till att behovs­analy­sera med kund och sedan sam­man­fat­ta allt i pro­jek­terin­gen. Kan fler sak­er än vad som kun­den tänkt tas med i pro­jek­tet och på så vis ge ekonomisk och admin­is­tra­tiv vin­ning för kun­den? Det är sådant som en byg­g­pro­jek­tledare kan ge input kring.

Fas två: Pro­jek­tera

Efter planer­in­gen grot­tar byg­g­pro­jek­tledaren ned sig i detal­jer­na av pro­jek­tet och tar fram exakt vad som behöver göras och på vilket sätt. Ur det­ta kom­mer både rit­ningar och beskrivningar som används under pro­jek­tets gång för att und­vi­ka mis­sö­den i störs­ta möjli­ga utsträck­n­ing.

Fas tre: Upphan­dling

Under upphan­dlings­fasen hit­tar byg­g­pro­jek­tledaren de som skall utföra själ­va byg­gar­betet. En erfaren pro­jek­tledare har van­ligtvis redan mån­ga befintli­ga kon­tak­ter på entre­prenör­er den litar på och vet gör ett bra jobb utifrån tidi­gare erfaren­het. Dock låter inte en pro­fes­sionell byg­g­pro­jek­tledare befintli­ga rela­tion­er kom­pro­mis­sa valet av lämplig entre­prenör. Istäl­let alla ställs objek­tivt mot varann utifrån pris, för­må­ga och till­gäng­lighet utifrån bud­get och schema. Här är det ock­så vik­tigt att man jäm­för äpplen med äpplen vilket byg­g­pro­jek­tledaren säk­er­ställer.

Fas fyra: Genom­föra

Med rätt entre­prenör­er val­da och ett väl­for­muler­at entre­pre­na­davtal upprät­tat mel­lan parter­na är det dags att sät­ta igång själ­va bygget. Byg­g­pro­jek­tledaren håller i byg­gmöten, pro­jek­tets fort­skri­dande kon­trolleras och följs upp på och hen dri­ver således på hela processen ända in i mål.

Fas fem: Över­lämn­ing

Även om själ­va bygget till slut står klart så är inte byg­g­pro­jek­tet över. Bygget kon­trolleras och byg­g­pro­jek­tledaren när­varar alltid på besik­t­ningar för att säk­er­stäl­la att allt gått rätt till och enligt sat­ta avtal. Byg­g­pro­jek­tledaren finns där för bestäl­laren vid eventuel­la frå­gor så att hen kän­ner sig nöjd och trygg och tar hand om eventuel­la bris­ter som behöver åtgär­das.

Som du kanske märk­er är det en rel­a­tivt kom­plex process som både är tid­skrä­vande och kun­skapsin­ten­siv. Just där­för är det klokt att anli­ta en expert på byg­g­pro­jek­tled­ning.

Känns det fort­farande förvir­rande?

Byggprojektledning.nu är fram­ta­gen av erfar­na bran­schvet­er­an­er som vill spri­da kun­skapen om byg­g­pro­jekt så att Sveriges fastigheter kan utveck­las och må bät­tre. Vi svarar gär­na på frå­gor om du har några. Nedan kan du ock­så läsa svaren på de van­li­gaste frå­gor­na.

Van­li­ga frå­gor

Vis­sa frå­gor dyk­er upp oftare än andra när det kom­mer till byg­g­pro­jek­tled­ning. Nedan föl­jer dessa. Har du inte fått svar på din frå­ga, använd for­muläret ovan!


Hur lång är garan­ti­ti­den?

Garan­ti­ti­den är nor­malt sett fem år enligt ABT06. Enligt AB04 är nor­mal­fal­l­et fem år för entre­prenörens arbet­spresta­tion och två år för mate­r­i­al och varor. Garan­ti­ti­den inled­er den 10-åri­ga ans­varsti­den. Under de förs­ta fem åren, allt­så garan­ti­ti­den, ans­varar entre­prenören för de fel som framträder. Vid eventuell tvist om felen så fall­er det på entre­prenören att bevisa att denne inte ans­varar för felen. Under resterande fem år, allt­så efter garan­ti­ti­den, är det upp till bestäl­laren att bevisa att entre­prenören ans­varar för felen. Det är bestäl­larens ans­var att påkalla garan­tibesik­t­ning.

Kom­mer det att byg­gas en ställ­ning runt huset?

I mån­ga pro­jekt krävs det ställ­ning, inklu­sive i små pro­jekt efter­som det finns vis­sa krav på arbetsmiljön för hantverkar­na. Ställ­ning behöver näs­tan utes­lu­tande använ­das vid fasadar­beten och takar­beten även om det finns oli­ka vari­anter av ställ­ning. Även vid fön­ster­byten kan ställ­ning behö­vas om det inte går att utföra arbete­na helt och hål­let inifrån. Ställ­nin­gen kan vara helt öppen, vara inklädd med nät eller vara helin­klädd med trans­par­ent plast beroende på arbetet som ska utföras. En stor del av en ren­over­ingskost­nad är just ställ­ningskost­nad.

Vad hän­der om entre­prenören är förse­nad?

Både enligt ABT06 och AB04 så är entre­prenören skyldig att beta­la ett vite om denne över­skrid­er kon­trak­t­sti­den. I van­li­ga fall så föreskrivs det ett vil­lkor i för­frågn­ing­sun­der­laget, i den del som het­er Admin­is­tra­ti­va Föreskrifter, om hur stort vitet är. Nor­malt i bran­schen är ett vite på 0,5–2% av kon­trak­tssum­man per påbör­jad vec­ka. Allt­så om kon­trak­tssum­man är 10 000 000 kr och viteskravet är 1% per påbör­jad vec­ka så kostar förs­enin­gen entre­prenören 100 000 kr/vecka. Vitet kan ock­så vara en förutbestämd sum­ma vilket kan vara mer lämpligt vid rik­tigt sto­ra entre­pre­nad­er.

Vad kostar ett fön­ster­byte?

Som van­ligt beror det myck­et vilken typ av fön­ster det gäller, hur kom­plext själ­va bytet är och hur mån­ga fön­ster som ska bytas etc. Generellt kan man säga att ett fön­ster kostar mel­lan 10 000 — 20 000 kr/st. 10 000 kr/st är ett van­ligt, stan­dard­fön­ster i stor­leken 12x12 och 20 000 kr/st är ett spe­cialbeställt fön­ster i lite större stor­lek och kom­plext utförande.

Vad kostar ett stam­byte?

Det är alltid svårt att ge ett generellt svar på vad sak­er kostar efter­som det beror väldigt myck­et på förut­sät­tningar­na, omfat­tnin­gen och vilket resul­tat som man vill ska upp­nås. Ett van­ligt stam­byte som innefat­tar byte av alla stam­mar samt nya badrum kostar mel­lan 150 000 — 250 000 kr/lägenhet.

Hur stökigt, brötigt och eländigt är det egentli­gen under entre­pre­naden?

Det är beroende på vilken typ av pro­jekt det gäller men det är trots allt en byg­gar­bet­splats så räk­na med att det kom­mer att vara stökigt, bull­rigt och job­bigt under vis­sa peri­oder. Den job­bi­gaste peri­o­den brukar vara i bör­jan av pro­jek­tet när entre­prenören bör­jar riva. Då används ofta mask­in­er som kan med­föra lite oväsen och damm. Entre­prenören har en skyldighet att täc­ka in, min­imera ned­skräp­n­ing och oljud men givetvis går det inte att förhin­dra helt. Man får helt enkelt försö­ka här­da ut under vis­sa peri­oder och sik­ta mot ljuset i tun­neln som är det fina resul­tatet.

Var­för tar det så lång tid från beställ­nin­gen av byg­g­pro­jek­tled­ning till att arbetet star­tar på plats?

Först och främst är det vik­tigt att poängtera att ni har beställt job­bet av en kon­sult­fir­ma, inte av en entre­prenör. Efter att ni beställt upp­draget av en kon­sult­fir­ma så måste pro­jek­tledaren göra ett för­frågn­ing­sun­der­lag som ni ska gå igenom till­sam­mans, läsa och god­kän­na. Allt skall synas, inget skall mis­sas. Det­ta är allt­så en myck­et kri­tisk del i pro­jek­tet och för­frågn­ing­sun­der­laget skall bli vat­ten­tätt och attrak­tivt.

När det är god­känt av er så ska det sedan ut till oli­ka entre­prenör­er som måste ha några veck­or (3–4 veck­or) på sig att räk­na på arbetet och läm­na anbud. Om den­na tid är för kort så är det en del entre­prenör­er som kän­ner sig för stres­sade så de strun­tar i att läm­na anbud. Det innebär att man kan mis­sa det bäs­ta och mest för­mån­li­ga anbudet om tiden är för kort. Datum för färdigstäl­lande av pro­jek­tet i sin hel­het anges ofta i för­frågn­ing­sun­der­laget. Det­ta medan en mer detal­jer­ad tid­splan sätts i sam­band med start av pro­jek­tet till­sam­mans med entre­prenören.

Kom­mer jag att behö­va läm­na ut nyck­lar till min lägen­het?

Det beror helt på vilket typ av pro­jekt det är. Om pro­jek­tet kräver till­träde till din lägen­het, exem­pelvis vid fön­ster­pro­jekt, så måste du anti­n­gen läm­na ut din nyck­el eller vara hem­ma.

Kom­mer mina fön­ster vara inplas­tade under byg­gti­den?

Om det är ett pro­jekt där er fasad skall ren­overas så är svaret oftast JA. Det­ta är inte roligt för de boende men om inte fön­stren täcks in så skadas rutor­na. Det kom­mer med stor san­no­likhet bli varmt i din lägen­het under som­marpe­ri­o­den men entre­prenör­erna ser självk­lart till så att det­ta är under en så kort peri­od som möjligt.

Hur vet jag att arbetet blir fack­mäs­sigt utfört och att det inte fuskas?

Pro­jek­tledaren för pro­jek­tet håller löpande kon­troller och avstämningar med entre­prenören. Det kom­mer även att ske besik­t­ningar under pro­jek­tet som säkrar upp det­ta.

Kom­mer pro­jek­tet bli dyrare än vad anbu­den säger?

Allt som oftast dyk­er det upp extrakost­nad­er i byg­g­pro­jekt, så kallade ÄTA-kost­nad­er. Det­ta är helt nor­malt då man i ett pro­jek­ter­ingsskede inte kan se allt som eventuellt kan tänkas behö­va renoveras/byggas om. En ÄTA-kost­nad är även kost­nad­er som kan tillkom­ma då ni som bestäl­lare önskar utföra något mer än vad som är med i entre­pre­naden, dvs inte bara oförutsed­da kost­nad­er.

Var­för är vis­sa pro­jekt bät­tre vis­sa årstider, samt vil­ka tider på året går det att göra vil­ka typer av byg­g­pro­jekt?

Vis­sa åtgärder ställer vis­sa krav på omgivnin­gen. Fuk­thalt, tem­per­atur, solljus är några fak­tor­er som har bety­delse för ett byg­g­pro­jekt. Mål­ning bör ske på vår och som­mar efter­som fär­gen kräver en dygn­stem­per­atur på runt +5–10 grad­er. Sam­ma sak gäller egentli­gen de fles­ta av fasadar­beten såsom put­sning, murn­ing och beton­gar­beten. Däre­mot är för hög tem­per­atur och direkt solljus inte heller bra efter­som det kan påskyn­da processen för myck­et. Allt­så en mol­nig, som­mardag utan regn är den bäs­ta tiden för fasadar­beten men det är givetvis inte alltid enkelt att förut­spå när dessa dagar kom­mer.

På vin­tern kan man pas­sa på att utföra invändi­ga arbeten t.ex. trap­phus­mål­ning, stam­byten etc. Efter­som mark­naden då ock­så oftast är lite svalare är för­mod­li­gen intres­set större och pris­er­na något lägre.

Givetvis går det ock­så att utföra utvändi­ga arbeten på vin­ter­halvåret och ta hjälp av väder­sky­dd och vin­teråt­gärder såsom uppvärmn­ing men det­ta är ock­så väldigt kost­samt. Ibland kan det dock vara värt att ta en kost­nad för väder­sky­dd och vin­teråt­gärder efter­som pris­er­na på vin­tern ofta anpas­sas till det lite lugnare läget i bran­schen under den­na peri­od. Allt­så finns det ingen rätt eller fel peri­od för oli­ka åtgärder, utan bara bät­tre och säm­re förhål­lan­den.

Var­för kan priset skil­ja sig så enormt på anbu­den som kom­mer in?

Anbudssum­mor­na baseras på ett för­frågn­ing­sun­der­lag där det står vilken funk­tion och resul­tat som önskas av entre­pre­naden. Däre­mot finns det andra para­me­trar som spelar in i anbudssum­mor­na som kan göra att ett anbud är bety­dligt högre än det andra. Några exem­pel på sådana är mark­nad­släge, per­son­al­styr­ka, intresse, kom­pe­tens, kalkyl­vana, hur myck­et som kan göras av egen per­son­al, arvo­den och till­gån­gen till hjälpmedel. Alla dessa fak­tor­er påverkar pris­er­na och där­för kan det vara så att exakt sam­ma åtgärd kostar dubbelt så myck­et hos den med högst anbud som den med lägst anbud.

När är bäs­ta tid att skic­ka ut anbud?

Det beror på vilket pro­jekt det hand­lar om. Om det är ett utvändigt pro­jekt, tak/fasad exem­pelvis, så är det förde­lak­tigt att ha hand­lat upp det innan årsskiftet. Det­ta för att tidigt boka upp entre­prenör och för att entre­prenör­erna då inte hun­nit fyl­la upp sin order­stock. Pro­jek­ter­ing skall då påbör­jas tidig höst så man får ett gedi­get och bra för­frågn­ing­sun­der­lag att skic­ka ut. Invändi­ga pro­jekt kan egentli­gen hand­las upp när som helst under året. Trap­phus­pro­jekt med fokus på mål­ning utförs med fördel på vin­ter­halvåret då målar­na inte är upp­bokade med utvändi­ga arbeten. Värme­pro­jekt utförs när värmesys­temet är avstängt, allt­så någon gång mel­lan maj-sep. Er byg­g­pro­jek­tledare kom­mer kun­na gui­da i er när det är bäst tid för ert pro­jekt att göra de oli­ka ste­gen.

Var­för kan det vara så få som svarar på anbu­den?

Det­ta kan bero på flera oli­ka anled­ningar. Har ni skick­at ut ett bra och tydligt för­frågn­ing­sun­der­lag som fån­gar intresse hos entre­prenören samt att ni kan jäm­föra äpplen med äpplen? En annan aspekt är vilken tid på året man går ut med för­frå­gan. Hur upp­bokade är entre­prenör­erna? Hur mån­ga entre­prenör­er har ni frå­gat? Här sit­ter byg­g­pro­jek­tledaren med god kun­skap om när i tiden man frå­gar samt hur man ska­par under­lag som är enkla att räk­na på samt fån­gar intres­set hos entre­prenören.

När behövs byg­glov och vem fixar?

Så fort man förän­drar något i färg eller form så måste byg­glov sökas. Exem­pel fön­ster­byte, ommål­ning fasad­färg till annan kulör m.m. Ibland kan en liten förän­dring bara krä­va en anmälan och så är det till­räck­ligt för att få startbesked. Det avgör det kom­mu­nala stads­byg­gnad­skon­toret. Anti­n­gen kan ni som fastighet­sä­gare utföra det­ta själ­va eller så kan en pro­jek­tledare utföra det­ta i erat namn som bestäl­larom­bud.

Hur myck­et tid behöver styrelsen läg­ga på pro­jek­tet när man köpt en pro­jek­tledare?

Det behöver finnas minst en per­son som är med på byg­gmöte och som fått man­dat av styrelsen att ta beslut själv. Om det är sto­ra beslut måste dessa förankras på ett extra styrelsemöte. Ibland så skriv­er styrelsen en full­makt till pro­jek­tledaren så hen har man­dat att hantera min­dre frå­gor löpande direkt med entre­prenören vilket kan vara myck­et effek­tivt.

Vil­ka garantier ges under och efter byg­g­pro­jekt?

Vid total­en­tre­pre­nad­er, som är all­ra van­li­gast, så läm­nas alltid 5 års garan­ti efter god­känd slutbe­sik­t­ning. Under bygget ser byg­g­pro­jek­tledaren alltid till så att entre­prenör­erna har god­känd och giltig ans­vars­försäkring.

Hur lång tid tar ett helt byg­g­pro­jekt?

Det beror helt och håller på omfat­tning av pro­jek­tet och vad som ska göras. Ska man ta ett exem­pel så tar ett typiskt fasad pro­jekt med fasa­dren­over­ing och fön­ster­mål­ning för en fastighet på ca 30–40 lgh unge­fär tre månad­er från byg­gstart till slutbe­sik­t­ning vid bra väder­förhål­lan­den. Då är ej planer­ing, pro­jek­ter­ing, för­frå­gan, upphan­dling med, som tar ytterli­gare ca 2–3 månad­er

När star­tar själ­va byg­g­pro­jek­tet efter att man lagt beställ­ning?

Innan spaden sätts i marken måste pro­jek­tledaren i nära sam­råd med er gå igenom två vik­ti­ga fas­er, fram­ta­gande av för­frågn­ing­sun­der­lag samt upphan­dling av entre­prenör. Dessa kan ta oli­ka lång tid beroende på pro­jek­tets kom­plex­itet men generellt sätt tar det cir­ka 2–4 veck­or för fram­ta­gande av för­frågn­ing­sun­der­lag, därefter tar upphan­dlin­gen cir­ka 4–6 veck­or. Under dessa två fas­er är tid­saspek­ter­na myck­et beroende av era ledtider och möj­lighet till dia­log, beslutsfat­tning och sam­råd. Målet är att byg­g­pro­jek­tledaren och ni som bestäl­lare ska vara helt överens om all for­malia innan den­na går ut på upphan­dling.

Vid upphan­dling av entre­prenör bestäms tid­sra­mar­na mer nog­grant I mån­ga fall är pro­jek­tet mer eller min­dre årstids­beroende vilket kan göra att det drö­jer från upphan­dling till utförande. Den­na planer­ing och förhan­dling sköts dock i nära sam­råd av byg­g­pro­jek­tledaren till­sam­mans med er så att ni är helt i sam­syn gäl­lande upplägget.

Fak­tur­or — Hur mån­ga får man? Från vem? Från oli­ka?

Entre­prenören fak­tur­erar i enlighet med överen­skom­men och presta­tions­baser­ad betal­nings­plan. Antalet fak­tur­or beror på pro­jek­tets omfat­tning, det kan vari­era från allt mel­lan 1–10 fak­tur­or. En vik­tig del i rollen som pro­jek­tledare är att grans­ka samtli­ga fak­tur­or från entre­prenören innan de attesteras av er.

Vad kostar en byg­g­pro­jek­tledare?

Inom bran­schen finns det någonting som kallas byg­gher­rekost­nad­er. Det är kost­nad­er utöver själ­va entre­pre­naden som byg­gher­ren nor­malt sett står för. Exem­pel på sådana kost­nad­er är byg­glov, arkitek­ter, pro­jek­tledare, besik­t­ningsmän, till­stånd etc. Prax­is är att dessa kost­nad­er uppgår till 15% av entre­pre­nadens kost­nad. Utifrån det­ta kan man myck­et grovt säga att en pro­jek­tledare kostar mel­lan 5–10% av entre­pre­nadens kost­nad. Det­ta är dock långt ifrån san­nin­gen efter­som det finns en mängd para­me­trar som bör beak­tas såsom entre­pre­nadens kom­plex­itet, längd, omfat­tning. Ett litet pro­jekt kostar nor­malt sett mer i förhål­lande till entre­pre­nadens kost­nad än vad ett stort pro­jekt kostar. I var­je pro­jekt görs en kalkyl som sät­ter priset men ovanstående ger en väldigt grov pris­bild.

Hur bedömer man vil­ka åtgärder som ska vara med i pro­jek­tet?

Det bör vara ett samk­lang för husets bäs­ta och rent kost­nad­sef­fek­tivt. Exem­pelvis om man har akut under­hålls­be­hov av fasader­na på sitt hus men ock­så att fön­str­erna bör­jar visa dåligt skick. I och med att en byg­gnadsställ­ning ändå ska upp kan det vara lämpligt att samköra dessa två pro­jekt då byg­gnadsställ­nin­gen är en stor kost­nad i ett pro­jekt.